ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทดสอบการเรียกดูข้อมูล
Electronic Medical Record (EMR) ผู้ป่วยใน
*********************
โดยอนุญาตให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีมีสิทธิ
เข้าถึง.. “ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน” ..สามารถเรียกดูในระบบ
EMR เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย