บุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 105 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยมี ศ.นพ.สทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบรางวัล ณ ห้อง 230 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์