บุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ มอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวภัทรพร เขียวหวาน ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล 8 หัวหน้าหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ ระดับ 5-8 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

2.นางสาวสุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ผู้ชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ 7 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ระดับ 5-8 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

3. นางสุนิสา อ้นปันส์ ผู้เชี่ยวชาญ นักเทคนิคการแพทย์ 8 ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 5-8 ได้รับเข็มอุณาโลมทองคำ พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

4.นางสาวขวัญเดือน แผนเลียบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 1-4 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

5.นางสุพรรณี เรืองอยู่ ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ระดับ 1-4 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

6.นายนิกร ปิยะ คนงานตึกผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

7.นายยงยุทธ พงษ์ทวี พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปริหารงานทั่วไป ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้รับเข็มอุณาโลมทองคำ พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ