บริษัท โบฟี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณทรัพย์ เกียรติฐิตินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบฟี่ จำกัด (สำนักงนใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานนวัตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต