บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มอบอาหาร

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด คุณพรพล เด่นชา HR Director และ ภญ.สุหรรษา เตชะปัญญาสิน Ethical Sales Director พญ.วชิรา คุณาจิตพิมล Commercial Excellence Director มอบอาหารทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลอีก 25 แห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างภาวะโภชนาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมมูลค่า 2,800,000 บาท โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา