บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณอาบทิพย์ สุริยมงคล ครอบครัวจิรพัฒนกุล และบริษัทแลคตาซอย จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000,000 บาท
– เพื่อหน่วยพัฒนาการเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
– เพื่อใช้ในกิจการคลินิกโรคสมองเสื่อม
– เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์
– เพื่อหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์
– เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการพิเศษ อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร นางดาวรุ่ง ศิลาจำรูญ รับมอบ ณ บริษัทแลคตาซอย จำกัด