บริษัท เจเอโอฟู้ด เซอร์วิส มอบอาหารแช่แข็ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท เจเอโอฟู้ด เซอร์วิส มอบอาหารแช่แข็งจำนวน 150 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู้ภัยโควิด -19 โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ และรศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต