บริษัท ณามม์ แมคคอนนาซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ณามม์ แมคคอนนาซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 220,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การให้โลหิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ