บริจาคเพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา

บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด โดยนายธรรมนูญ โกวิทยา กรรมการ บริษัทหาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนางกตัญชลี โกวิทยา กรรมการบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ และ ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต