บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หน่วยตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัท มอบเงินบริจาค จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หน่วยตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต