บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสาขารังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณหญิง สุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสาขา รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล โดยมี รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต