บริจาคเงินเพื่อกิจการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ตามเจตนารมณ์ของ คุณพ่อศักดา โตเจริญ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้
1.เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ 100,000 บาท
2.เพื่อใช้ในกิจการคนไข้ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ 100,000 บาท
3.เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ 100,000 บาท
4.เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจ 100,000 บาท
5.เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ 100,000 บาท
โดยมี ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ , อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ , รศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ , อ.พญ.วรวรรณ ศิริชน หน่วยโรคปอด และ อ.พญ.ศิริพร อธิสกุล หน่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต