บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจ TCP บริจาคเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 4,650,000 บาท ให้กับ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 9 B