นายกากันท์ ดีฟ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายกากันท์ ดีฟ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และอ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมรับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์