งานประชุมวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เดือนตุลาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำทีมโดย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนวัตกรรมและการส่องกล้องของมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร และ รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยในและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ จัดงานประชุมวิชาการ Chulalongkorn Endoscopy Short Course (CESCO) ผ่านทาง Webinar ในหัวข้อ “Infection Control in Endoscopy” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในสถานการณ์ COVID-19 และแนวทางการควบคุมการติดเชื้อผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร ให้แก่ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ส่องกล้องของสถาบันต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 550 ท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการในด้านการควบคุมการติดเชื้อในห้องส่องกล้องจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร รศ.พญ.วิริยาพร ฤทธิทิศ รศ.พญ.รภัส พิทยานนท์ ผศ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผศ.นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล พญ.เกศินี เธียรกานนท์ นพ.ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ นพ.ปิยะภูมิ ภาควิศาล นางสกลกัน ซัมดิน นางยุวดี พลอุทัย นายสุชาติ สวัสดิ์สุขโข และ นายสำเริง เจสันเทียะ เป็นต้น