คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช และครอบครับ มอบเงินบริจาค

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช และครอบครับ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,007,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ตึกวชิรญาณวงศ์