คุณทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ และคุณเอนกพร โพธิทัต มอบเงินบริจาค

คุณทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ และคุณเอนกพร โพธิทัต มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต