คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค

คุณฉัตริน จันทร์หอม มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน ฝ่ายอายุรศาสตร์ รับมอบ ณ หอผู้ป่วย ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 25 C