ครอบครัวพูลวรลักษณ์มอบเงินบริจาค

คุณภาวนา – คุณกิตติพันธ์ พูลวรลักษณ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์แบบมือถือ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ และอ.พญ.พรรณิกา วรผลึก ฝ่ายวิสัญญีวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต