คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายาค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566