กิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3”

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ และนายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผู้บริหาร การประปานครหลวง ร่วมเปิด กิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3” กับการประปานครหลวง เพื่อเป็นผู้นำทางความคิดของสังคม ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำ สาธิตการล้างถังพักน้ำ และรณรงค์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมใจประหยัดน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์