กิจกรรมงานประชุมวิชาการ ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ EID Conference 2023 บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน เพื่อแนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1210 ชัน 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์