การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2565 และ Lean Facilitator จัดการประชุม Lean in Healthcare เรื่อง “ความสูญเปล่าที่หมดไป กับคุณค่าและความปลอดภัยที่ได้คืนมา” โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2565
.
ทั้งนี้ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสูญเปล่าที่หมดไป กับคุณค่าและความปลอดภัยที่ได้คืนมา” วิทยากรโดย อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒาคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำแนวคิด Lean ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนของการให้บริการ เป็นต้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์