การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย สธ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 9 สภากาชาดไทย