กราบมุทิตาสักการะ พระเทพญาณวิศิษฏ์

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ นายอำภล ศรีอภิรัฐ  หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในวาระ อายุวัฒนมงคล 73 ปี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร


[easy-social-share]