กราบพระผู้ใหญ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะที่ได้เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่

1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

2.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

3.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา