แพทย์ประจำบ้านได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงการชุมชนในงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3

แพทย์ประจำบ้านได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงการชุมชนและได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการชุมชนแบบ oral presentation ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Workshop III) สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์ ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 จากการทำโครงการชุมชน เรื่อง “การประเมินและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ณ คลินิกหมอครอบครัวบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา”
  • นพ.ธนกฤต ดงบัง ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 2 จากการทำโครงการชุมชน เรื่อง “เพื่อนที่ปรึกษา (Peer Counselor): การพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษาสำหรับเพื่อน ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร”
  • นพ.กฤดา เอื้อกฤดาธิการ ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4 จากการทำโครงการชุมชน เรื่อง “การรับมือกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ในวัยรุ่นตอนต้น ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

นอกจากนี้ ยังมีแพทย์ประจำบ้านได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการชุมชนแบบ poster presentation ดังนี้

  • พญ.ณัฐธิดา สังสิทธยากร นำเสนอโครงการชุมชน เรื่อง “การป้องกันการจมน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นในเด็กจมน้ำแก่ อสม.น้อย อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร”
  • พญ.พิกุล พุทธพงษ์ศิริพร นำเสนอโครงการชุมชน เรื่อง “บ้านลำ ปั๊มง่าย: การกู้ชีพพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี”
  • พญ.อิสสริยา เฉลียวศักดิ์ นำเสนอโครงการชุมชน เรื่อง “การให้ความรู้และดูแลรักษาผู้ติดบุหรี่ในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์

พญ.ณัฐธิดา สังสิทธยากร

นพ.ธนกฤต ดงบัง

พญ.พิกุล พุทธพงษ์ศิริพร

นพ.กฤดา เอื้อกฤดาธิการ

พญ.อิสสริยา เฉลียวศักดิ์