แพทย์ประจำบ้านนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม National Conference of Family Medicine 2019

พญ.ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์ ศิษย์เก่า เวชศาสตร์ครอบครัวจุฬาลงกรณ์ และ พญ.พิกุล พุทธพงษ์ศิริพร นพ.ธนกฤต ดงบัง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2019 “20 ปี เวชศาสตร์ครอบครัวไทย ร้อยใจทีมสุขภาพปฐมภูมิ: Primary Care in Harmony” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบบรรยาย (oral presentation) ได้แก่

  • พญ.ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “The Comparative Study of HbA1C between the Elderly Patients with Mild Cognitive Impairment and Normal Cognition”
  • พญ.พิกุล พุทธพงษ์ศิริพร นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “A Comparison of SARC-F, SARC-Calf and MRSA-5 in Sarcopenia Screening at Comprehensive Geriatric Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital”

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ได้แก่

  • นพ.ธนกฤต ดงบัง นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Expectation and Perception of Cambodian Patients on the Service Quality of Family Medicine Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital”