หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

พันธกิจของหลักสูตร

  1. ให้บริการและพัฒนาการรักษาพยาบาล รวมถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นหน่วยงานต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข จนถึงการพัฒนาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ
  3. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
  4. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนการฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ ผู้ชำนาญการทางเวชศาสตร์ครอบครัว
  5. สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม พัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน

การเรียนรู้ในหลักสูตร

ระดับชั้นปีที่ 1 แพทย์ประจำบ้านจะได้เรียนรู้ถึงหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว และเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยหรือครอบครัวอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดภาคการศึกษา แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 จะได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นจะได้เรียนรู้การปฏิบัติงานเวชปฏิบัติครอบครัว โดยฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยนอกทางเวชศาสตร์ครอบครัว ที่แผนกผู้ป่วยนอกของฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกการเป็นแพทย์ประจำตัวดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาที่เหลือจัดให้ปฏิบัติงานหมุนเวียนไปยัง 6 ภาควิชาหลัก คือ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการรักษาและมีโอกาสดูแลผู้ป่วยในสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ ในฐานะผู้รับผิดชอบเบื้องต้น ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยตระหนักถึงความเหมาะสมในการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น

ระดับชั้นปีที่ 2 แพทย์ประจำบ้านจะได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงเรียนรู้การดูแลระดับครอบครัวในแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว ที่แผนกผู้ป่วยนอกของฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โดยนอกจากรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองแล้ว ยังมีความสามารถในการกำกับดูแลแพทย์ประจำบ้านรุ่นน้องและนิสิตแพทย์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 จะได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 2 และฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 7 สาขารอง คือ จิตเวชศาสตร์ ตจวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิก เพื่อให้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยนอกในสาขาต่าง ๆ ในฐานะผู้รับผิดชอบเบื้องต้น ตระหนักถึงความเหมาะสมในการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น

นอกจากนี้ยังได้เริ่มฝึกการวินิจฉัยชุมชน การดำเนินการวิจัยในบริบทของเวชปฏิบัติและการบริการ

ปฐมภูมิ โดยปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น ศูนย์ Home health care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย, ศูนย์สาธารณสุขกทม. สำนักอนามัย กรุงเทพฯ เป็นต้น

ระดับชั้นปีที่ 3 แพทย์ประจำบ้านจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน การจัดการบริการปฐมภูมิ และการทำโครงการในชุมชน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 จะได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่3 ฝึกปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีโอกาสเลือกฝึกปฏิบัติรายวิชาเลือกทางเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อย 2 เดือน

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Residency Training in Family Medicine

ชื่อวุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Diploma of the Thai Board of Family Medicine

ชื่อย่อ

วว. เวชศาสตร์ครอบครัว
Dip. Thai Board of Family Medicine

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ป. บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences
Higher Grad. Dip. of Clin. Sc.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY: เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)