รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 8 ตำแหน่ง และแพทย์ใช้ทุน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน

  1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
  2. มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
  3. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ว หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ใช้ทุน

  1. เป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ (Extern) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่แพทยสภาให้การรับรอง
  2. เป็นผู้สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

  1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ทาง ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน)
  2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
  5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  6. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  7. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร (Curriculum Vitae)
  8. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ และ/หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด อย่างน้อย 2 ฉบับ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ใช้ทุน

  1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ทาง ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน)
  2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) เมื่อผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 5
  5. สำเนาใบแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
  6. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร (Curriculum Vitae)
  7. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ อย่างน้อย 2 ฉบับ

การยื่นใบสมัคร

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารตัวจริง ดังนี้

  1. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สแกนเอกสารเป็นไฟล์ pdf ส่งมายังอีเมล์ธุรการฝ่ายเวชศาสตรครอบครัว familychula106@gmail.com
  2. เอกสารตัวจริง ยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งด่วนพิเศษ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มาที่

คุณศิริรัตน์ แจ่มจันทร์
ธุรการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ตึกหลิ่มซีลั่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน)

การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

  • ผู้สมัครฯ จะเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทำความรู้จักผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์
  • ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ภายใน 14 วันหลังการประกาศผลการคัดเลือกโดยฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ธุรการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โทร. 0-2256-5389 ในวันและเวลาราชการ

มีข้อสงสัย/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริรัตน์, คุณวรรณฤดี, คุณอนุกูล โทร. 0-2256-5389