แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน

Slider

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


พญ.ญาณิศา สมบูรณ์เทอดธนา

พญ.ณัทนัน อุณหโภคา

พญ.ธนพร โสภักดี

พญ.ธนิสร พรประสิทธิ์

พญ.นวสิริ สิริประเสริฐ

พญ.วรวรรณ ทองภู่

พญ.ศนิ ปัญญาจงเลิศ

นพ.สิทธินันท์ พั้วป้อง

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2


พญ.กมลลักษณ์ ชัชวาลย์สายสินธ์

พญ.กรรวี เหลืองประเสริฐ

พญ.จุฑามาศ วงศ์เทววิมาน

พญ.ทัศน์ยา แคนยุกต์

นพ.นรวิชญ์ ศิริทิพย์

พญ.ภิญญดา ตั้งตรงมิตร

พญ.วรัญรดา โรจนาบุตร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


นพ.กฤดา เอื้อกฤดาธิการ

นพ.ชนก เนรัญชร

พญ.ณัฐธิดา สังสิทธยากร

นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์

นพ.ธนกฤต ดงบัง

พญ.พิกุล พุทธพงษ์ศิริพร

นพ.ภูริภัทร แตระกุล

พญ.อิสสริยา เฉลียวศักดิ์