เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

Slider

ธุรการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

 • คุณลัดดา เลนะนันท์
 • คุณวาทินี สุธรรมวันทนีย์
 • คุณธัณย์สิตา จรรยาเจริญสิน
 • คุณศิริรัตน์ แจ่มจันทร์
 • คุณภูเบศ จันทรวิรุจ
 • คุณรังสินี ท้าวอนนท์
 • คุณสุธากร แดงเกิด
 • คุณอนุกูล มังคลาด
 • คุณวรรณฤดี พลายละหาร
 • คุณอนุชา เกษรพุด

หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ

 • พญ.พรจิรา ศุภราศรี
 • นพ.พรชัย อนิวรรตธีระ
 • คุณมนตรี ศุขปราการ
 • คุณนฤมล ลาภสุทธิกุล
 • คุณจามจุรี ประโพธิ์ศรี
 • คุณนริศรา อรรถพรพิทักษ์

หน่วยเยี่ยมบ้าน

 • คุณสมฤดี หนูนุ่ม