ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

Slider

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2545-2547

 • นพ.คมสันต์  เตือนจันทึก
 • พญ.จารุณี  ทิพย์พญาชัย
 • พญ.จินดา  อุดมปัญญาวิทย์
 • พญ.พรจิรา  ศุภราศรี
 • นพ.ภรเอก  มนัสวานิช
 • พญ.สกุณี  ภระกูลสุขสถิตย์

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2546-2548

 • พญ.ช.เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ
 • พญ.ธีรา  จันทร์เจริญสุข
 • นพ.นัฐพล  กาฬปักษี
 • นพ.พรชัย  อนิวรรตธีระ
 • พญ.สุกัญญา  ขุนสิทธิ์เจริญ
 • พญ.สุทธ์ศรี  กอแก้ววิเชียร
 • พญ.อาทิตยา  ลิ่วชิรากรณ์
 • นพ.อิทธิชัย  วัฒนโกศล

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2553-2555

 • พญ.ปรารถนา  โกศลนาคร

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2554-2556

 • นพ.ณัฏฐพันธ์  พิมพายน
 • พญ.พรรณทิภา  ไตรประวัติ

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2555-2557

 • นพ.ชัยรัฏฐ์  ศรีภิรมย์
 • พญ.ณภัชนันท์  โลหิตหาญ

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556-2558

 • พญ.เพ็ญลักษณ์  อจละนันท์

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557-2559

 • นพ.กรกฤต  ธีรเชิดตระกูล
 • พญ.ดวงพร  ยอดจันทร์
 • พญ.รวิพิมพ์ จิรธนสมบัติ

แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2559-2561

 • พญ.ตรีทิพย์  จูมจนะ
 • พญ.บาศมน  มโนมัยพิบูลย์
 • พญ.ธัญพร  เฮงพงษ์ธร
 • พญ.ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์
 • พญ.อดิศา อัศวะไพฑูรย์เสริฐ