จองเวลาตรวจสุขภาพ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า

สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบริษัท/หน่วยงาน

 

ปัจจุบันแนวคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพเปลี่ยนไป จากการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 
เป็นการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งในการค้นหา 
ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน


ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ

จึงได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถานที่

ข่าวประชาสัมพันธ์