จองเวลาตรวจสุขภาพ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า

สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบริษัท/หน่วยงาน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ปิดให้บริการชั่วคราว ไม่มีกำหนด
สำหรับท่านที่มีนัดหมายรับบริการวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร14ชั้น จนถึงวันที่30 กันยายน 2564 หลังจากนั้นท่านสามารถรับบริการได้ที่อาคาร ภปรชั้น16 คลีนิคเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยนำใบนัดหมายมาด้วยทุกครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์