ระเบียบสภากาชาดไทย

ภารกิจหลัก

  • จัดซื้อ/จัดหาพัสดุ    ยกเว้น ยาและเวชภัณฑ์
  • ตรวจรับ การบริหารจัดการครุภัณฑ์ จำหน่าย-บริจาค-รับฝาก-คืนพัสดุชำรุด งานพิพิธภัณฑ์
  • เก็บรักษาคงคลังพัสดุ   และจ่ายพัสดุทั่วไป
  • ให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารงานพัสดุ ปี พ.ศ. 2559 ฉบับปรุง

structure

process