หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 7

นางนันทรา  เอื้อนรเศรษฐ์

งานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ 6

นางสาวอารีย์  ศิริมาลัย

 

งานบริหารงานกลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุ 6

นางสาวกรรณิกา  วินัยพานิช

 

งานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป

เจ้าหน้าที่พัสดุ 6

นางขวัญลักษณ์ จันทร์วิชิต

         

เจ้าหน้าที่พัสดุ-งานจัดซื้อ


นางสาว ธัญชนก ศรีประเสริฐ


นาย ทวีศักดิ์ พาตน


นางสาว สิริลักษณ์ รัตนโภคา


นางสาว ชุดาภา สว่างสุข


นาย สิรวุฒิ สาละโนทยาน


นางสาว ทิพวัลย์ ขุลีรัง


นางสาว ปาณปรีญา อุ่นทรวง


นางสาว ศศิรัตน์ อินดนตรี


นางสาว ปิยะนุช อัศวจารุพันธุ์


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภาพร สุ่มศรี


นางสาวนัทนา อาทิตย์

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ-งานธุรการ


นางสาว จุฑามาส เขียนทอง


นางสาว น้ำเพชร ทองปลิว


นาย ถนัด บัวภา

 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ-งานคลัง

sirima
นาง ศิริมา ศรีสุข


นางสาว ดวงกมล บุญผุดผ่อง

kamonchanok
นางสาว กมลชนก ทรัพย์เจริญ

       
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ-งานตรวจรับ,งานสัญญา


นางสาว สุทธิรักษ์ สุดเดือน

นางสาว เบญจวรรณ ดีมงคล

นางสาว ชิดชนก พันธ์ภู่

นาย ไพฑูรย์ สายะศิริ

นางสาว เนรัญชลา อ่องนาวา

นางสาว สุธีร์พร เลิศล้ำ

นางสาวนริศรา ศรีพิทักษ์

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ-ศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป

satida
นาง สาธิดา เกษจันทร์
apinya
นาง อภิญญา ชูศรีนวล
viboon
นาย วิบูลย์ กุลสิริวลี

นาย สิทธิโชติ น้อยเจริญ
sasipa
นางสาว ศศิภา ญาณพันธ์
pentini
นางสาวพรรณธินี ตันตี

       
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ-งานสินทรัพย์


นางสาว ปัทมาวรรณ นพธัญญะ

นางสาว จิระประภา เข็มแหลม

นางสาว ยุพาภรณ์ โวหารลึก

นายศุภกฤต ต้นจาน

 

นักการภารโรง

teim
นายเพิ่ม มงคลกลิ่น
samrong
นายสำรอง ชมภูพื้น
tanein
นายธานินทร์ แก้วอาจ
sakarad
นายศักราช นาดี
chatchawan
นายชัชวาล ศรีคุ้มเหนือ

นางสาวอำพร รอดเจริญ

         
   

นักการภารโรง


นายทศพร วงษ์สวนน้อย

นางสาวกัญญภัสสร์ แพงคำ
bantang
นายบันเทิง เชิดนาม