ชมรมรักษ์การนอน

วัตถุประสงค์ของชมรม

ศูนย์ นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ก่อตั้งชมรมรักษ์การนอนขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเรื่องของการนอน รู้จักวิธีในการดูแลตนเอง และรักษาการนอนให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปิดตัวชมรมครั้งแรก

สัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในหัวข้อ “Good Sleep, Better Life” และแนะนำ “ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม “สดศรี วงศ์ถ้วยทอง” อาคารภปร. ชั้น 18

สัญลักษณ์ชมรม

สารสัมพันธ์ชมรมรักการนอน

นำเสนอข่าวหรือความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการนอนหลับและโรคที่เกิดจากการนอนหลับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านโรคความผิดปกติจากการหลับ

สมัครสมาชิกชมรม

  • ไม่เสียค่าเสียใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร
  • สิทธิประโยชน์ ได้รับจดหมายข่าวของชมรมฟรีทุกๆ 3 – 4 เดือน / เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆของชมรม

สมัครสมาชิก

กิจกรรมของชมรม / การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

  • 22 พฤศจิกายน 2557 : ชมรมรักษ์การนอน ได้เข้ากิจกรรม “เดินการกุศลเพื่อสุขภาพดี ฉลอง 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”