ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับจำนวน 2 เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจเพื่อใช้งานในฝ่ายรักษาพยาบาล

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้มีการก่อตั้ง “ศูนย์ตรวจการนอนหลับ” อย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ

ปีพ.ศ. 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีนโยบายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Excellence Center for Sleep Disorders, King Chulalongkorn Memorial Hospital) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงประทานชื่อศูนย์ฯ ว่า “ศูนย์นิทราเวช” มีความหมายว่า ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสืบไป