• สำนักงาน : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น
  • คลินิกโรคความผิดปกติจากการหลับ (OPD) : ศูนย์นิทราเวช อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 21 โซน C 
    เบอร์โทรศัพท์ 02 649 4037 

สอบถามข้อมูล