เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

รวบรวมเกียรติประวัติของแพทย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นับเป็นบุคคลตัวอย่างและเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ไปอีกขั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมรางวัลเกียรติยศมากมาย ที่ได้รับจากการเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีการบริการที่มีคุณภาพสูงและใส่ใจผู้ป่วยอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นรางวัลและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเป็นกำลังใจสำคัญในการเดินหน้าให้บริการกับประชาชนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมและมีมีประสิทธิภาพสูงต่อไปบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2562
แพทย์จุฬาฯ สร้างชื่อ ยกระดับผลงานวิจัยไทยสู่สายตาชาวโลก
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
รางวัล “แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” ความภาคภูมิใจในการทำงาน
รางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” กับความเป็นครูในทุกบทบาท
แพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจำปี 2561
แพทย์ไทยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย ในรอบ 27 ปี
นิสิตแพทย์จุฬาฯ ผู้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
นิสิตแพทย์จุฬาฯ ผู้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
เกมคลื่นสมอง คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวทีนานาชาติ ประเทศเกาหลี
รางวัลเพื่อองค์กรรัฐ จากสหประชาชาติ กับผลงาน การป้องกันมะเร็งปากมดลูก
รับพระราชทานกิตติบัตรในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ
รับพระราชทาน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
รางวัล BSA BUILDING SAFETY AWARD 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย
ตำแหน่งประธานสมาคมต้อหินแห่งเอเชีย แปซิฟิก
รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น
ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์เงินเดือนสูง (A-1) ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
รางวัลด้านวิชาชีพ และบุคลากรดีเด่นขององค์กร
รางวัลด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
รางวัลการเรียนการสอนและกิจการนิสิต
รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัย
รางวัลเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยครั้งที่ 44
รศ.นพ.สพุจน์ ศรีมหาโชตะ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้น ประจำปี 2560 “ระดับดีมาก” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดประจำปี 2560
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล ได้รับทุนวิจัย Collaborative Initiative for Paediatric HIV Education and Research ประจำปี 2559
พญ.ณัฐวรรณ เทพณรงค์ กับรางวัล Best Oral Presentation Award ประจำปี 2559
พญ.อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล ได้รับทุนวิจัย Cerebos Award ประจำปี 2559
อ.นพ.ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล ได้รับทุนวิจัย Cerebos Award ประจำปี 2559
รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทย์ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปี 2559
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับรางวัลคุณภาพ รางวัลที่ 1 โครงการพัฒนาโปรแกรมการสอนสวนปัสสาวะฯ งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการ ระดับ 5 ดาว 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร กับรางวัล บริการของภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 “ระดับดี” ประเภท “รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ”
Dr.Myo Nyein Aung ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award
อ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์ กับรางวัล Research Award ประจำปี 2559
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ กับรางวัล อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น (Outstanding Young Physician Award)ประจำปี 2559
อ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล กับรางวัล นักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ราง สพสว.
รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม กับรางวัล Lifetime Career Achievement Award ประจำปี 2559
รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข กับอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559
พญ.พฤฒินาถ โกยดุลย์ กับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดผลงาน วิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประเภท Oral
พญ.ธิดารัตน์ รุ่งกิจไพบูลย์ กับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประเภท Oral
พญ.จิรดา ศรีเงิน กับรางวัล รางวัล “Best Abstract Oral Presentation”
รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน medicine tournament ในการประกวดผลงาน วิจัย งานประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
นายสำเริง กุฎีแดง “บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2559” กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 1 – 4
นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร “บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ระดับหน่วยงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับ 5 – 8
อ.ดร.นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร กับรางวัล “Young Scientist Asia-Pacific” ประจำปี 2559
ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีที่ 45
รางวัล อายรุแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น่ (Outstanding Young Physician Award) ประจำปี 2559 โดย รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ
นสพ.ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน นิสิตแพทย์ กับทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2558
นสพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล “เยาวชนคนเก่ง” ครั้งที่ 7
ศ.นพ.รังสรรค์ และรางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558” จาก สออ. ประเทศไทย
ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร กับรางวัล “พระกินรี” ประจำปี 2559
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กับรางวัล “สมเด็จพระวันรัต” ประจำปี 2558
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กับตำแหน่ง“ราชบัณฑิต” ประเภท วิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร ์สาขา กุมารเวชศาสตร์
ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ กับรางวัลสตรีไทยดีเด่น
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ในฐานะรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร กับรางวัลศูนย์วิจัยทางคลินิกดีเด่น
ปี 2555 ได้รับรางวัลการประกวดทักษะการแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงระดับประเทศ
รศ.นพ.โศภณ นภาธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2556 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)
ปี 2555 รับมอบใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 : 2007 ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี 2551 แพทย์จุฬาฯ ประสบความสำเร็จวิจัย และพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ ครั้งเเรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”
ปี 2545 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ปี 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับรางวัลแบรนด์สุดยอด (โกลด์) ของประเทศไทย
ปี 2555 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.สำรวย ช่วงโชติ ครูแพทย์รางวัลพยาธิแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิทูรกิจ กับผลงานด้านตำรางานด้านวิชาการดีเด่น
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กว่า 20 ปี กับการวิจัยวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร แพทย์ผู้อยู่เบื้องหลังวัคซีนไข้เลือดออกครั้งแรกของโลก
อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ แพทย์หญิงแห่งจุฬาฯ กับ นวัตกรรมทางสมองชิ้นแรกของโลก
ปี 2555 “รางวัล Trusted Brand” จากนิตยสาร Reader’ Digest
ปี 2559 ประกาศเจตนารมย์เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม
ปี 2559 คณะแพทยศาสตร์
ปี 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
ปี 2560 หน่วยจ่ายกลาง