เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

รวบรวมเกียรติประวัติของแพทย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นับเป็นบุคคลตัวอย่างและเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ไปอีกขั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมรางวัลเกียรติยศมากมาย ที่ได้รับจากการเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีการบริการที่มีคุณภาพสูงและใส่ใจผู้ป่วยอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นรางวัลและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเป็นกำลังใจสำคัญในการเดินหน้าให้บริการกับประชาชนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมและมีมีประสิทธิภาพสูงต่อไปศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ กับรางวัลสตรีไทยดีเด่น
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ในฐานะรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร กับรางวัลศูนย์วิจัยทางคลินิกดีเด่น
ปี 2555 ได้รับรางวัลการประกวดทักษะการแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงระดับประเทศ
รศ.นพ.โศภณ นภาธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2556 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)
ปี 2555 รับมอบใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 : 2007 ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี 2551 แพทย์จุฬาฯ ประสบความสำเร็จวิจัย และพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ ครั้งเเรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”
ปี 2545 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ปี 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับรางวัลแบรนด์สุดยอด (โกลด์) ของประเทศไทย
ปี 2555 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.สำรวย ช่วงโชติ ครูแพทย์รางวัลพยาธิแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิทูรกิจ กับผลงานด้านตำรางานด้านวิชาการดีเด่น
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กว่า 20 ปี กับการวิจัยวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร แพทย์ผู้อยู่เบื้องหลังวัคซีนไข้เลือดออกครั้งแรกของโลก
อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ แพทย์หญิงแห่งจุฬาฯ กับ นวัตกรรมทางสมองชิ้นแรกของโลก
ปี 2555 “รางวัล Trusted Brand” จากนิตยสาร Reader’ Digest
ปี 2559 ประกาศเจตนารมย์เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม
ปี 2559 คณะแพทยศาสตร์
ปี 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
ปี 2560 หน่วยจ่ายกลาง