หน่วยงานและฝ่าย • ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

  ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

  ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาล มีพันธกิจที่ชัดเจนที่จะมุ่งเน้นในการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามแนวทางแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการดูแลประชาชน • ฝ่ายจุลชีววิทยา

  ฝ่ายจุลชีววิทยา

  จุลชีววิทยาเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในภาควิชาพยาธิวิทยา ในระยะแรกนั้น จุลชีววิทยาได้บริการเฉพาะการเพาะเชื้อทางด้านแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น • กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

  กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

  การวิจัยพัฒนารักษาโรคมะเร็งในยุคปัจจุบันโดยเน้นไปสู่การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) • กลุ่มงานเภสัชกรรม

  กลุ่มงานเภสัชกรรม

  เภสัชกรรมจุฬาฯ บริบาลด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ
  ยึดมั่นความปลอดภัย ห่วงใยการใช้ยา • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริหารงานโดยชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล • ฝ่ายการพยาบาล

  ฝ่ายการพยาบาล

  ในอดีต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีนางผดุงครรภ์ประกาศนียบัตร จากโรงเรียนผดุงครรภ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถของโรงพยาบาลศิริราช สำหรับพยาบาลผู้ป่วยฝ่ายหญิง และบุรุษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฝ่ายชาย • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้ง • ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

   ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ให้การสนับสนุนในด้านการจัดหาพัสดุ เก็บรักษาคงคลัง เบิก-จ่ายพัสดุทั่วไป ยกเว้นยาและเวชภัณฑ์ บริหารจัดการงานครุภัณฑ์ จำหน่ายพัสดุชำรุดฯ บริจาค และงานพิพิธภัณฑ์ • ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

  ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

  ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน • ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

  ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

   สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มเปิดให้บริการการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบัน • ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยความร่วมมือกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ • ฝ่ายอายุรศาสตร์

  ฝ่ายอายุรศาสตร์

  ฝ่ายอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เดิมนั้นคือภาควิชาอายุรศาสตร์ ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน

หน่วยงานและฝ่าย


ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายจุลชีววิทยา อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มงานเภสัชกรรม อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายอายุรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อ่านเพิ่มเติม