หน่วยงานและฝ่าย • ฝ่ายเภสัชกรรม

  ฝ่ายเภสัชกรรม

  เภสัชกรรมจุฬาฯ บริบาลด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ
  ยึดมั่นความปลอดภัย ห่วงใยการใช้ยา • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริหารงานโดยชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล • ฝ่ายการพยาบาล

  ฝ่ายการพยาบาล

  ในอดีต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีนางผดุงครรภ์ประกาศนียบัตร จากโรงเรียนผดุงครรภ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถของโรงพยาบาลศิริราช สำหรับพยาบาลผู้ป่วยฝ่ายหญิง และบุรุษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฝ่ายชาย • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้ง • ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

   ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ให้การสนับสนุนในด้านการจัดหาพัสดุ เก็บรักษาคงคลัง เบิก-จ่ายพัสดุทั่วไป ยกเว้นยาและเวชภัณฑ์ บริหารจัดการงานครุภัณฑ์ จำหน่ายพัสดุชำรุดฯ บริจาค และงานพิพิธภัณฑ์ • ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

  ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

  ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน • ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

  ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

   สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มเปิดให้บริการการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบัน • ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยความร่วมมือกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ • ฝ่ายอายุรศาสตร์

  ฝ่ายอายุรศาสตร์

  ฝ่ายอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เดิมนั้นคือภาควิชาอายุรศาสตร์ ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน

หน่วยงานและฝ่าย


คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
ฝ่ายอายุรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อ่านเพิ่มเติม