รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down)

ร่วมพิธีเปิดงานการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down) จำนวน 4 เตียง

ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean

การประชุม เรื่อง “ทำ Lean ดีอย่างไร ทำไมต้องทำ Lean” โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ คนทำงานมีความสุขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม เพื่อนำความรู้จากสถาบันการแพทย์มืออาชีพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป