รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะ ปธพ. รุ่นที่8 ศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020)

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020) ในชื่อรูปแบบงาน “I will survive”

โครงการ อบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habist of Highly Effective Prople) Signature Edition 4.0

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habist of Highly Effective Prople) Signature Edition 4.0

บริจาคเครื่อง Patient monitor

บริจาคเครื่อง Patient monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อมอบให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย