Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปิด

“กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และประธานคณะกรรมการจัดหาทุน “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” รศ.นพ.โศภณ  นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ  คุณหญิงชฏา  วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย และนางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

s 1s 2

s 3 s 4

s 5 

 

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโถงล่าง ประทับพระราชอาสน์ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการคลังและกรรมการและเลขานุการ ฯ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และประธานคณะกรรมการจัดหาทุนโครงการ “ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกบุคคลเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบ“ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย”  ตามรายนาม ดังนี้

          1. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ

2. กลุ่มบริษัท เครื่องดื่ม กระทิงแดง จำกัด โดย นายสราวุฒิ  อยู่วิทยา

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โดย นายญนน์  โภคทรัพย์

4. รองศาสตราจารย์อรุณีประภา  หอมเศรษฐี

และขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯเพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินจำนวน 5 ราย  ดังนี้

1. แพทย์หญิงสุจิตรา  นภาธร

2. แพทย์หญิงนาฏ  ฟองสมุทร

3. ร้อยโทวรากร  ไรวา

4. นางพรพิไล  ไรวา

5. ดร.พลิศวร์  รัตนสวัสดิ์

 

 

 

 

 

          จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิด “ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” และ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดตั้ง “ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย”ภายใต้แนวคิด “ สร้างศักยภาพให้ผู้สูงวัย เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนของสังคมไทย “ โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ ภายใต้แนวคิด “รอยยิ้มที่ยั่งยืนของผู้สูงวัย” พร้อมลงพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อพระราชทานให้แก่กองทุน

          ต่อจากนั้น เสด็จฯ ขึ้น ชั้น 7 ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ (Parkinsion ‘ s Center)  อาทิ ห้องวัดการเดิน ,ห้องDay Care คนไข้จะได้รับการรักษาพิเศษ แบบเช้าไป เย็นกลับ, ห้องออกกำลังกาย โดยมี ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ถวายรายงาน และทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ( Cognitive Fitness Center) ได้แก่ ห้องทำกิจกรรม, ห้องฝึกสมองแบบเสมือนจริง, ห้องฝึกสมาธิ, ห้องฝึกขับรถ (จำลอง)และห้องดนตรีบำบัด โดยมี ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถวายรายงาน

หลังจากนั้น เสด็จ ฯ ลงชั้น G โดยลิฟต์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดหาทุนฯ และผู้บริจาคเงิน ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

          

  “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย”

ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย ยกระดับสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพผู้สูงวัยมาโดยตลอด จึงจัดตั้ง “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” เป็นศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ ของสภากาชาดไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งการระดมทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาเพิ่มเติมในการสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ตามพันธกิจของอาคาร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร ส.ธ.” เปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านผู้สูงวัยที่ทันสมัยครบวงจร ดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยแบบองค์รวมต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้อยู่อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นต้นแบบองค์ความรู้ในการรักษาและดูแลผู้สูงวัย และนำองค์ความรู้นั้น กระจายไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป

         

           

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้มี  จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ได้ที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร .02-256-4440 , ตึก      วชิรญาณวงศ์ ชั้นล่าง  โทร .02-256-4382,02-256-4505 และศาลาทินฑัต โทร.02-256-4397 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.02-256-4888

         

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------