Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 

st2

         

          ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดสร้างอาคาร สูง 18 ชั้น สำหรับเป็น "ศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ ของสภากาชาดไทย"

          ในปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีจำนวนประชากรผู้สูงวัยกว่า 16 ล้านคน ในปี 2578 นโยบายระดับประเทศจึงมุ่งเน้นการดูแลและการบริการที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น พร้อมกับผู้สูงวัยจะมีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และด้านอื่นๆ ตามไปด้วย

          ผู้สูงอายุมีความเสื่อมถอยตามธรรมชาติ และอาจมีภาวะโรคเรื้อรังร่วมด้วย ส่งผลให้การดำรงชีวิตมีความลำบาก คุณภาพชีวิตลดลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงต้องเตรียมพร้อมตัวเองลดการพึ่งพิงผู้อื่น

          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศาสตร์การแพทย์และการดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการครบวงจร เป็นบริบทใหม่ในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับสังคมไทย เพื่อผู้สูงวัยมีอายุยืนพร้อมความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

pic dm line 15 01

 

วัตถุประสงค์

  • จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงวัยแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมศักดิ์ศรี ลดภาวะแทรกซ้อน และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมผู้ดูแลสูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยและชุมชนมีความรู้ ความสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
  • วิจัยและพัฒนาต้นแบบการดูแลผู้สูงวัยของประเทศ  เพื่อเป็นแหล่งการวิจัยและสร้างความรู้ ความเข้าใจการดูแลผู้สูงวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทย นำไปสู่สังคมที่ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้สูงวัยได้อย่างยั่งยืน
  • pic dm line 15 01

ภารกิจในอาคาร ส.ธ.

1. บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล  (Medical Service)

- คลินิกผู้สูงวัย

- ศูนย์พาร์กินสัน

st3 st4

  - ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงวัย

- ศูนย์การเดินและเคลื่อนไหว

- ศูนย์ฝึกสมอง

- ศูนย์ฟื้นฟูสมอง

- ศูนย์สุขภาพชาย

- ศูนย์นวัตกรรมด้านประสาทศาสตร์วิทยาศาสตร์

- ศูนย์การแพทย์วิถีตะวันออก

- ศูนย์ฝึกทักษะการพูด การได้ยิน การกลืน การทรงตัวและการมองเห็น

 

st5 st6

 

  - ศูนย์ชีวาภิบาล (Palliative Care)

- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Daycare)

- ศูนย์การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)

 

2.ศูนย์ฝึกอบรม การดูแลผู้สูงวัย (Training Center)

         - สำหรับผู้ดูแลและญาติ

         - สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

         - สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

         - การกู้ชีพ (CPR Training Center)

 

3. พัฒนาต้นแบบการดูแลผู้สูงวัยระดับประเทศ

st9 

 

4. บริการเสริม

-จัดตั้งศูนย์รวมสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้สูงวัย เลือกชม เลือกซื้อและทดลองใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเอง ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงวัย

-ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะโรค

 

pic dm line 15 01การบริจาค

ท่านสามารถร่วมบริจาคให้ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัยได้ที่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี  สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 042-2-62588-8
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์                    ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 023-606799-0
  • ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่                 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 101-0-11980-6
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัฒน์พงษ์      ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 689-1-05195-1

กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์มาที่โทรสาร 0 2250 0312,0 2652 4440 

 

บริจาคโดยตรงได้ที่

  • สำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4440, 0 2255 9911
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

-                   ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้นล่างโทร. 0 2256 4382 ,0 2256 4505

-                   ศาลาทินทัตโทร. 0 2256 4397

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.0 2256 4888

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------