Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

พิธีผู้ข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ศ.นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานในพิธีผู้ข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้องประชุมสดศรี วงษ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร