Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

“GREEN HOSPITAL”กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ภายในงานจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ณ โถงชั้นล่าง ตึกจักรพงษ์ พร้อมร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และติดตั้งป้าย“GREEN HOSPITAL”เขตห้ามสูบบุหรี่ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่ทำลายสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง มี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร พญ.ลินดา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ร่วมเป็นเกียรติ และ นพ.วิชัย วิริยะอุตสาหกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวรายงาน