Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

แจ้งย้ายสถานที่เปิดบริการคลินิกพิเศษ ชั้น 3 อาคาร ภปร วันที่ 26 มีนาคม 2560

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 สำนักงานเลขาธิการ แพทยสภา มีกำหนดใช้พื้นที่บริการ ชั้น 3 อาคาร ภปร เพื่อจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในการนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงขอย้ายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ชั้น 3 อาคาร ภปร ทั้งหมด ไปเปิดให้บริการที่ ชั้น 9 อาคาร ภปร ในวันดังกล่าวแทน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทร. 02-2565045 -6 02-2565166 02-2565175 02-2565193-4