Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

รัฐมนตรีสาธารณสุขภูฏาน เยี่ยมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา พัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก โดยมี ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย พญ.ภาณินี จารุศรีพันธ์ุ และพญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร ให้การต้อนรับ

Bhutan