Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

พิธีเปิดร้าน “ ฬ.จุฬา ” รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีเปิด ร้าน “ ฬ.จุฬา ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี เปิด ร้าน “ ฬ.จุฬา ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายการจัดหารายได้/ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายบุคลากร นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง ร่วมในพิธีเปิด และแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร /ผู้บริหารร้าน ฬ.จุฬา ทั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี พร้อมให้การต้อนรับ รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (ผู้แทนคณบดีและผู้บริหาร) ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.09 น. ณ ชั้น M อาคาร ภปร

ร้าน “ ฬ.จุฬา ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เพื่อจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกตามนโยบายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดหาสินค้าของที่ระลึกมาจำหน่ายให้กับผู้มารับบริการ และบุคลากร เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถนำรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ร้าน “ ฬ.จุฬา ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร สามารถทำผลกำไรได้เทียบเคียงกับร้านค้าเอกชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีนโยบายที่จะขยายกิจการร้านแห่งใหม่ ณ บริเวณบันไดเลื่อน ชั้น M ตึก ภปร เป็นแห่งที่ 2