Chula Mag2

Money Donation2

OT Clinic3

body donation4

Regis-resize

 

bnew4

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ กล่าวรายงาน รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ


“ชมรมจุฬาฯ รัชประชา เทิดพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" ร่วมกับ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง จัดให้มีผ้าป่าสามัคคีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบรายได้จากการนี้ เพื่อสมทบเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นประธานในพิธี พร้อมฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการการจัดงาน และมอบเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการ และผู้สนับสนุนกองผ้าป่าในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ทั้งนี้ ได้เงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,078,053.-บาท